Печалбата на застрахователите е 44 млн. лв

Активите им са за близо 6 млрд. лв

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

Застрахователните компании отчитат печалба от 44 млн. лв през 2015, докато пенсионноосигурителните дружества са спечелили 48 млн. лв. Toва показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) за миналата година, цитирани от Investor.bg

Застрахователи 

55 лицензирани застрахователи с балансова стойност на активите към 31 декември 2015 от 3,9 млрд. лв и реализиран оборот по текущи цени от 2,025 млрд. лв са представили годишните си отчети в националната статистика.

През 2015 застрахователите отчитат положителен финансов резултат от дейността си в размер на 44 млн. лв От данните става ясно, че в животозастраховането е реализирана печалба от 21 млн. лв, а в общото застраховане - 23 млн. лв.

Пенсионноосигурителни дружества и пенсионни фондове

През 2015 дейност са развивали 9 пенсионноосигурителни дружества с балансова стойност на активите към края на 2015 от 287 млн. лв.

Оборотът на тези дружества по текущи цени достига 140 млн. лв, а реализираната печалба е в размер на 48 млн. лв.

В НСИ отчет за дейността си през 2015 са представили лицензираните 28 пенсионни фонда, от които 18 по задължителното пенсионно осигуряване (9 универсални и 9 професионални) и 10 доброволни. Балансовата стойност на активите им към 31 декември 2015 е 9,394 млрд. лв, а инвестициите достигат 8,536 млрд. лв.

Общият брой на осигурените лица в пенсионните фондове към края на миналата година е 4 386 635 души, а брутните постъпления от осигурителни вноски достигат 1,238 млрд. лв.

Специализирани инвестиционни предприятия

Годишен отчет за дейността си през 2015 в НСИ са представили 243 специализирани инвестиционни предприятия (инвестиционни дружества, инвестиционни посредници, управляващи дружества, договорни фондове и акционерни дружества със специална инвестиционна цел) с обща балансова стойност на активите към края на миналата година от 6,943 млрд. лв. Получените чужди активи (ценни книжа и парични средства на клиенти) са в размер на 4,393 млрд. лв.

Финансовите приходи (оборотът) на специализираните инвестиционни предприятия по текущи цени през 2015 възлизат на 858 млн. лв, а финансовият резултат за годината е печалба от 78 млн. лв.

Сдружения и фондации

По предварителни данни сдруженията и фондациите, представили годишен отчет за дейността си през 2015 в НСИ, са 9 799. Балансовата стойност на активите им към 31 декември 2015 е в размер на 968 млн. лв.

Приходите от нестопанска дейност на тези предприятия през 2015 са 578 млн. лв, а приходите от регламентирана дейност достигат 546 млн. лв.

Членовете на сдруженията и фондациите към края на декември 2015 са 1 897 207 души, като от тях юридическите лица са 113 260, а физическите – 1 783 947. В тях работят 69 666 доброволни сътрудници, които са отработили 1 668 040 часа.

Последни новини
Още от Новини