Нов рекорд на активите на застрахователните компании

Активите на застрахователите достигат абсолютен рекорд от 2007 насам

Снимка: Victor J. Blue/Bloomberg Снимка: Victor J. Blue/Bloomberg

В края на март 2016 активите на застрахователните компании възлизат на 6,261 млрд. лв., което е абсолютен рекорд от 2007 насам, откогато Българска народна банка (БНБ) започва да води статистика, показват изчисленията на Investor.bg на база данните на централната банка. 

Прагът от 6 млрд. лв. беше преминат в края на миналата година, когато средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, животозастраховане и презастраховане, възлязоха на 6,127 млрд. лв.

В края на март тази година размерът на средствата на застрахователите се увеличава още - с 5,3%, или с 315, 8 млн. лв., спрямо същия период на 2015  и с 2,4% на тримесечна база. 

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 11,1% на годишна база до 1,74 млрд. лв. - ниво, което не е достигано никога преди. Спрямо края на декември 2015 активите на животозастрахователите се увеличават с 4,8%, пише Investor.bg.

Увеличение има и в средствата на дружествата, извършващи общо застраховане. Техните активи нарастват с 1,4% на тримесечна основа и с 3,2% спрямо март 2015, достигайки 4,52 млрд. лв. в края на третия месец на тази година. Делът им в общия размер на активите на застрахователни компании е 72,2% при 27,8% за застрахователите.

В инструментите, включени в активите на застрахователните компании, преобладават дълговите ценни книжа, чиято стойност е 3,25 млрд. лв., следвани от акциите със 735 млн. лв., депозитите за 731,9 млн. лв. и вземанията от застрахователни операции, които са за 631,7 млн. лв.

В края на първото тримесечие на 2016 относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 50,5%, на депозитите – 11,7%, на акциите и другите форми на собственост – 11,7%, а на вземанията от застрахователни операции – 10,1%.

Във валутната структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, основен дял имат активите в левове, които са 43,7% от общия им размер, докато тези в евро са 29,6%, в щатски долари - 3,2%, а в други валути – 23,5%.

Инвестициите на застрахователите в България се увеличават с 3,5% до 3,3 млрд. лв. Техният относителен дял е 51,9% към края на март 2016. От своя страна средствата, инвестирани в държавите от Европейския съюз, нарастват на годишна база с 4,9% до 2,7 млрд. лв., като относителният им дял е 42,8%.

Собственият капитал на застрахователите е 2,01 млрд. лв., като се увеличава с 0,5% на годишна база. Техническите резерви пък са нагоре с 5,4% на годишна основа до 3,61 млрд. лв.

Същевременно Комисията за финансов надзор публикува своите данни за застрахователния пазар, които обаче са към края на февруари 2016. Изчисленията на Investor.bg на база статистиката на надзорния регулатор показват, че брутният премиен приход в застраховането расте с 3,6% на годишна база до 341,6 млн. лв.

261,9 млн. лв. от него генерират застрахователите в сегмента общо застраховане. Техният премиен приход е с 3,56% по-висок в сравнение с януари-февруари 2015. Останалите близо 79,7 млн. лв. се падат на животозастрахователите.

При застраховките премиите от задължителната „Гражданска отговорност“ са нагоре с 6,1% на годишна база до 108,9 млн. лв., показват още изчисленията на Investor.bg. Застраховките „Каско“ носят с 5,9% повече брутни премийни приходи в сравнение с първите два месеца на 2015, като сега те са за 76,13 млн. лв.

От имуществените застраховки приходите от застраховка „Пожар и природни бедствия“ са надолу с 10% спрямо януари-февруари миналата година до 29,7 млн. лв. Брутните премийни приходи по застраховка „Други щети на имуществото“ пък са нагоре с 13,7 на сто до 7,9 млн. лв.

От застраховка „Заболяване“ пък застрахователите oт общия сегмент генерират 3,5% повече приходи на годишна база до 11,3 млн. лв.

При животозастраховките най-голям премиен приход традиционно носи „Живот и рента“ - 54,4 млн. лв. в края на февруари 2016, следвана от застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд – 11,1 млн. лв. „Заболяване“ пък генерира премии за близо 6 млн. лв.

Същевременно компаниите, опериращи в общото застраховане, са изплатили с 16,9% по-малко обезщетения спрямо първите два месеца на миналата година до 129 млн. лв. От своя страна животозастрахователните дружества са изплатили претенции за малко над 25,3 млн. лв.

Последни новини
Още от Новини