Излишъкът по текущата сметка нараства до 185 млн. евро

През първото тримесечие излишъкът е с 62,8% по-голям спрямо този за същия период на 2015

Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

През март 2016 текущата сметка отново излиза на плюс, а излишъкът за първото тримесечие е с 62,8% по-голям спрямо този за същия период на 2015. Това показват изчисленията на Investor.bg на база предварителните данни на Българската народна банка (БНБ) за състоянието на платежния баланс.

Към 31 март излишъкът по текущата сметка нараства до 185,1 млн. евро, което представлява 0,4% от прогнозния брутен вътрешен продукт за 2016. За сравнение – през февруари текущата сметка бе на минус от 14,4 млн. евро, през януари – на плюс от 165,5 млн. евро, докато през първото тримесечие на миналата година излишъкът бе за 113,7 млн. еврo, съобщава Investor.bg.

Текущата сметка включва вноса и износа, плащанията и постъпленията за услуги, парите, които емигрантите изпращат на свои роднини в България, както и текущите трансфери между страната и останалия свят, като при излишък България се оказва нетен кредитор на останалия свят, а при дефицит – длъжник.

Търговското салдо – или разликата между вноса и износа – в третия месец на 2016 е отрицателно заради превишението на стойностния обем на вноса над този на износа. Дефицитът в търговията ни с останалия свят възлиза на 167,1 млн. евро през март и на 215,6 млн. евро през първото тримесечие. Спрямо първото тримесечие на 2015 г. недостигът по търговското салдо се свива с 58,3% на годишна база от 517 млн. евро.

Според данните на БНБ през март износът спада с 2,9% на годишна база до 1,886 млрд. евро, а в сравнение с първите три месеца на миналата година сега е само с 0,6 млн. евро повече до 5,22 млрд. евро.

Вносът намалява с 0,9% на годишна база през март, като възлиза на 2,05 млрд. евро. За тримесечието има спад от 5,2 на сто годишно до 5,44 млрд. евро.

Салдото по услугите, които включват статиите първичен и вторичен доход, е положително в размер на 10,9 млн. евро при 49,7 млн. евро за март 2015 и е за 143,9 млн. евро през първото тримесечие спрямо 270,7 млн. евро за периода януари-март 2015.

Салдото по статия Първичен доход, която включва дохода, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал или земя), данъците върху производството и вноса и субсидиите, за март е отрицателно в размер на 78,2 млн. евро при отрицателно салдо от 125,5 млн. евро за същия месец на 2015. И за тримесечието позицията е с отрицателен знак – стойността е 227,3 млн. евро при 388,8 млн. евро преди година.

Салдото по статия Вторичен доход, която отразява преразпределението на доходите и включва изпратените от български емигранти средства в страната, е положително в размер на 323,2 млн. евро при положително салдо от 637,5 млн. евро за март миналата година. Тримесечните данни показват положителни 484,1 млн. евро спрямо 748,8 млн. евро за първата четвърт на 2015.

Само през март 2016 паричните преводи от работници възлизат на 78,8 млн. евро, като нарастват с 0,7 млн. евро в сравнение с изпратените средства през същия месец на 2015 и с 10,5 млн. евро спрямо февруари. За три месеца те са превели 210,1 млн. евро при 208,4 млн. евро за същия период на 2015.

Текущите трансфери на държавата, или субсидиите, възлизат на 296 млн. евро при 625,2 млн. евро през март предходната година. Тримесечните данни са 437,7 млн. евро и 735,1 млн. евро, съответно.

В края на отчетния месец постъпленията от чужди туристи в страната възлизат на 101,8 млн. евро, като са с 3,8% повече спрямо февруари 2016 г. и с 6,5% повече в сравнение с март миналата година. Годишният ръст е от 6% до 316 млн. евро спрямо първото тримесечие на 2015 г.

През март 2016 сумите, които българските туристи са похарчили при пътуванията си в чужбина, се равняват на 76,1 млн. евро при 60,2 млн. евро през миналия месец. Това е месечен ръст от 26,3%, докато в сравнение с март 2015 са похарчени с 16% повече средства, защото тогава българите зад граница са оставили 65,5 млн. евро. Тримесечните туристически разходи на българите нарастват с 10,7% на годишна база до 197,3 млн. евро.

Капиталовата сметка е положителна в размер на 369,2 млн. евро при 223,3 млн. евро, отчетени през същия месец на 2015 г., показват още данните на БНБ за платежния баланс. За тримесечието положителната стойност е 547,7 млн. евро при 288,8 млн. евро за първото тримесечие на предходната година.

Финансовата сметка, която обхваща всички трансакции, включващи финансови активи и пасиви, осъществени между резиденти и нерезиденти, за март е положителна в размер на 486,64 млн. евро при излишък от 737,3 млн. евро през март 2015. За януари-март 2016 г. финансовата сметка е положителна – 904,1 млн. евро при 736,2 млн. евро за същия период на 2015.

От платежния баланс се вижда още, че през март депозитите на български граждани и фирми в чужбина нарастват със 111,4 млн. евро, след като през февруари бяха за 143,9 млн. евро, а през януари – за 796,6 млн. евро.

В третия месец на новата година задълженията на банките, опериращи на територията на България, към чуждестранни фирми и граждани в местна и чужда валута, т.е. депозитите на нерезидентите у нас, нарастват със 17,1 млн. евро след два месеца на спад.

Централната банка вече отчете преки чуждестранни инвестиции у нас за 78,6 млн. лв. през март и 371,3 млн. евро за първото тримесечие, след като ревизира 5 пъти нагоре цифрата за февруари.

Като не се отчитат измененията, дължащи се на курсови или ценови разлики, резервните активи на БНБ, които включват външните активи, с които централната банка разполага и контролира и се използват за пряко финансиране на дефицитите по платежния баланс, се увеличават с 1,7 млрд. евро при ръст от 1,72 млрд. евро за март 2015. За януари-март 2016 те нарастват с 927 млн. евро при увеличение от 2,12 млрд. евро за същия период на миналата година.

Освен това през март централната банка е инвестирала в монетарно злато още 500 хил. евро. Така в края на март 2016. общата стойност на инвестициите в благородния метал нараства до 5,5 млн. евро от 3 млн. евро в края на март 2015.

Последни новини
Още от Новини