Чуждите инвестиции спадат с 37%

През първото тримесечие на 2016 в България са влезли 371,3 млн. евро

Левове. снимка: Bloomberg Левове. снимка: Bloomberg

През първите три месеца на годината в България са влезли 371,3 млн. евро под формата на преки инвестиции, което представлява спад от 36,6%, или с 214,7 млн. лв., спрямо същия период на 2015, показват предварителните данни на Българска народна банка (БНБ), съобщава Investor.bg.

За сравнение – в края на март 2015 у нас имаше ПЧИ за 586 млн. евро. Само през март инвестициите, преминали границата ни, са за 78,6 млн. евро при такива за 99,6 млн. евро, отчетени през март 2015.

При сравнение на ревизираните с неревизираните данни от началото на годината ще видим, че стартирахме годината с инвестиции в размер на 45 млн. евро, но след ревизирането сега те достигат 99,8 млн. евро.

Впечатление правят и ревизираните данни за февруари, които предизвикаха дискусия относно притока на чужди капитали у нас. От 36,1 млн. евро, отчетени по предварителни данни, след промяната сега, инвестициите в страната през втория месец от годината достигат 192,9, което повече от 5-кратно увеличение.

Новите данни за март подлежат на ревизия с отчета за април. Освен това статистиката за 2014 и 2015 също са обект на ревизия с годишните данни на Националния статистически институт (НСИ) и допълнително постъпили отчети на предприятията с чуждестранно участие.

Дяловият капитал, както и постъпленията и плащанията по сделки с недвижими имоти в страната, възлиза на 144,5 млн. евро за януари-март 2016. Той е по-висок с 49,3 млн. евро, или с 51,9%, от дяловия капитал, привлечен през януари-март 2015, в размер на 95,2 млн. евро.

Това са този тип инвестиции, които се считат за трайни капиталови вложения в местни предприятия и имоти. Позицията показва дали чужд инвеститор е придобил или увеличил свое дялово участие в българско дружество или е закупил имоти.

През първото тримесечие постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти намаляват и са 9,3 млн. евро при 15, 8 млн. евро за януари-март 2015. По страни най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия – 2,2 млн. евро (23,9% от общия размер за първото тримесечие на 2016), Норвегия – 1,4 млн. Евро (15,4% дял), и САЩ и Германия с по 1 млн. евро (11% и 10,8%, съответно).

През първите три месеца реинвестираната печалба, или делът на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството, възлиза на 139 млн. евро, което е намаление спрямо 214,6 млн. евро за същия период на 2015.

През тримесечието обемът на дълговите инструменти, т.е. размерът на промяната в нетните задължения между местни и чужди дружества по финансови, облигационни и търговски кредити, е в размер на 87,8 млн. евро при 276,3 млн. евро за първите три месеца през март.

Най-големите преки инвестиции в страната през януари-март 2016 са от Холандия – 232,9 млн. евро, Германия – 109 млн. евро, и Австрия - 53,3 млн. евро. От Белгия са за 31,4 млн. евро.

В някои от последните си изказвания икономическият министър Божидар Лукарски изтъква, че интересът на инвеститорите към България се увеличава. Например, японска компания планира да изгради у нас най-големия завод за пневматични машини в Югоизточна Европа, а по думите на посланика на Белгия у нас Аник Ван Калстер няколко белгийски компании имат заявени намерения за инвестиции у нас, като една дори планира изграждането на нов център за иновации в Северна България.

Най-голям е отрицателният обем на инвестициите към Унгария (-118,5 млн. евро) и Кипър (-67,1 млн. евро).

Преките инвестиции на български предприятия в чужбина за трите месеца до март тази година възлизат на 20 млн. евро при 26,6 млн. евро за януари-март 2015 г. Само през март намаляват с 12,1 млн. евро при ръст от 20,3 млн. евро за март миналата година.

Последни новини
Още от Новини