ВАС oсъди КТБ

Причината са непубликуваните одитиран финансов отчет и придружаващия го одиторски доклад за 2014

Снимка: Velko Angelov/Bloomberg News Снимка: Velko Angelov/Bloomberg News

Върховният административен съд (ВАС) осъди изпадналата в несъстоятелност Корпоративна търговска банка АД (КТБ) заради непубликуваните одитиран финансов отчет и придружаващия го одиторски доклад за 2014.

Решението е в полза на Комисията за финансов надзор (КФН), която през лятото на 2015 поиска от синдиците на КТБ да предоставят заверен от регистриран одитор финансов отчет за 2014 и одиторски доклад, след като бяха изпуснати законовите срокове.

Тогава Лазар Илиев и Росен Ангелчев, които по това време все още бяха синдици на КТБ, поискаха от КФН да не представят одитиран отчет, имайки предвид, че лицензът на банката бе отнет и тя бе обявена в несъстоятелност. Но регулаторният орган наложи на синдиците принудителна административна мярка.

Въпреки това очевидно задължението не отпада, защото тълкуванието на съда е свързано с все още публичния статут на банката, въпреки процедурата по несъстоятелност, и неспазването на Закона за счетоводството и разпоредбите на  Наредба №2 на КФН от 17 септември 2003 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Съдиите Йовка Дражева, Соня Янкулова и Павлина Найденова, взели решението на ВАС, приемат, че КТБ представлява задължен субект по смисъла на Наредба №2  и по-конкретно – има задължение да публикува годишен финансов отчет за дейността в срок 90 дни от завършването на финансовата година.

Според съдиите обстоятелството, че банката не е отписана от регистъра на публичните дружества, има значение за публично разкриване на информация.

„Нормите на специалното законодателство не правят разлика с оглед на това дали дружеството е или не е в несъстоятелност. Отнемането на банков лиценз и обявяване в несъстоятелност не се отразява на статута на публично дружество“, гласи решението на ВАС.

„Банката е обявена в несъстоятелност в рамките на календарната 2015, а принудителната административна мярка (на КФН – бел. ред.) е приложена за отчетен период за 2014. През 2014 банката не е с прекратена дейност, емитира акции до средата на годината и няма забрана за емитиране в края на 2014. Поради това дължи информация на обществеността“, пише в решението. „Дължимата на обществеността информация не е предоставена в 90-дневния срок от завършването на финансовата година от субектите, които са имали съответните задължения - квесторите и синдиците на банката.“

Заради това синдиците на КТБ ще трябва да заплатят на КФН 300 лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение по съдебното производство.

Синдиците продължават да публикуват тримесечни отчети, но са във форма тип „седмичен отчет на синдика“, а не са съставени според МСФО, Закона за счетоводството и ЗНФО, например. Последният подобен отчет, публикуван чрез БФБ-София, е за първото тримесечие на 2016.

Решението подлежи на обжалване от синдиците на КТБ в 14-дневен срок от получаване на съобщението пред 5-членен състав на ВАС.

Последни новини
Още от Новини