Брокерите трябва да уведомят КФН дали развиват дейност

Крайният срок е 31 март

Левове. снимка: Bloomberg Левове. снимка: Bloomberg

Физическите лица, които притежават лиценз за извършване на дейност като инвестиционен консултант или брокер на ценни книжа, издаден от Комисията за финансов надзор (КФН), и през последните три години не са работили като такива, но искат да запазят сертификата си, имат срок до 31 март 2016 да уведомят КФН, че през този период все пак са извършвали дейност, която изисква финансови познания.

Това е крайният срок, който е заложен в Наредба № 7 от 5.11.2003 за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с финансови инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност (Наредба № 7).

Наредбата бе променена на 11 септември 2015, като оттогава КФН вече може да реши да отнеме правото за упражняване на дейност на брокер или инвестиционен консултант, който не е упражнявал дейността за повече от три последователни години от издаването на сертификата или от прекратяването на трудовия си договор.

По време на обсъжданията за промени в наредбата първоначално за краен срок бе избрана датата 1 януари 2016, но впоследствие след настояване от страна на браншовите организации срокът бе удължен до 31 март 2016, предава Investor.bg.

Лицето може да запази сертификата си, ако през този период е извършвало дейност, която изисква познания в областта на финансовите пазари, съответни на тези, които се изискват за упражняване на дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант.

Според наредбата при започване на работа като брокер или инвестиционен консултант така или иначе лицата предоставят в КФН уведомления за назначаване на работа в инвестиционен посредник, управляващо дружество, инвестиционно дружество, национален инвестиционен фонд и/или за управление на алтернативни инвестиционни фондове, в 7-дневен срок от сключването на договора.

Ако по този начин физическите лица, които работят като брокер или инвестиционен консултант, са уведомили КФН за назначаването си на длъжност и продължават да я извършват, то не се налага сега регулаторният орган да бъде уведомяван. Известието за започване на дейност чрез договор би следвало да се съхранява в архива на КФН.

Като цяло браншовите организации считат, че може да се мисли в посока отпадане на изискването лиценз за инвестиционен консултант или брокер да се отнема при неизвършване на дейност за определен период, било той две или три години, както е сега.

Експерти посочват като аргументи, че всеки, който работи във финансовата сфера, непрекъснато следи тенденции, законодателни промени, работи с финансова информация или данни и пр.

Последни новини
Още от Новини