Депутатите смекчиха ограниченията на офшорките

Парламентът прие на първо четене закона за офшорките

Цюрих, Швейцария Снимка: Gianluca Colla/Bloomberg Цюрих, Швейцария Снимка: Gianluca Colla/Bloomberg

Офшорни фирми ще могат да притежават до 10% от капитала на банки, медии, застрахователни, пенсионни дружества и други. Фирми, в които офшорки притежават до 10% от капитала, ще бъдат допускани в търгове за обществени поръчки. Това става възможно с приетите от парламента на първо четене промени в Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, пише Investor.bg.

Измененията целят усъвършенстване на законовите разпоредби и привеждането им в съответствие със законодателството на Европейския съюз, съобщава БТА. 

В момента има пълна забрана за участие в банки или в търгове за фирмите, в които акции се притежават от дружество, регистрирано в зона със специален данъчен режим. С промените от края на 2013 г. бе забранено участие на офшорни компании в банки, медии, застрахователни и пенсионни дружества, публични компании, футболни отбори, социологически агенции и други. Офшорките нямаха право и на участие в обществени поръчки и концесии.

Въвеждат се прагове, под които няма да се прилагат забраните в закона за участие на офшорки в обществени поръчки, в приватизационни сделки, в публично-частно партньорство, получаване на концесия, както и на лиценз за извършване на редица дейности. За дружества, дяловото участие в които не е предмет на специална регулация, законопроектът въвежда праг от 10 на сто.

С приетите поправки се предвиждат и изменения по отношение на дружествата в обхвата на закона. В мотивите към промените се посочва, че обхватът на действащия закон засяга изключително голям брой лица, дори в случаите, когато дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, няма никакво отношение към дейността на българско дружество.

Подобно е и становището на Европейската комисия. В тази връзка се предвижда понятието "свързани лица" да бъде заменено с понятието "контролирани от тях лица".

Въвежда се и определение за "действителен собственик", което е в съответствие с европейската директива за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Регламентира се изискването за осигуряване на възможност за установяване на действителните собственици в изпълнение на директивата, като се предлага в Търговския регистър да се вписват обстоятелства и данни за дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, които пряко или косвено осъществяват или ще осъществяват дейност, за която се отнасят забраните в закона. В регистъра няма да се вписват идентифициращи данни за действителните собственици на публични дружества, тъй като за тях се прилагат разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Последни новини
Още от Новини