Природният газ поевтиня с 31% през 2015

КЕВР намали още цената от 1 януари 2016

снимка: Simon Dawson/Bloomberg снимка: Simon Dawson/Bloomberg

Новата цена на газа е 2,32 процента по-ниска в сравнение с предишното тримесечие, за цялата 2015 г, а , за цялата 2015 година намалението на синьото гориво е 31,16 %, съобщи Комисията за енергийно регулиране.

На закрито заседание тя прие окончателно решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз” ЕАД заявление от 09.12.2015 г. за утвърждаване на цени за I-во тримесечие на 2016 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. Предложенията на „Булгаргаз“ ЕАД в подаденото заявление са обосновани с тримесечното изменение на условията на търговските договори, по които общественият доставчик купува природен газ за вътрешния пазар. Тъй като към момента, на пазара на природен газ не са налице фактически предпоставки за формиране на конкурентна среда, Комисията регулира цената на природния газ за крайните снабдители и за клиентите, присъединени към газопреносната мрежа.

КЕВР утвърждава цена на природния газ за крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, в размер на 405.56 лв./1000 nm3 или 43.59 лв./MWh (без акциз и ДДС). В сравнение с предишното ценово решение на Комисията от 30.09.2015 г. намалението е с 2.32%. 

Към определената цена за I-во тримесечие на 2016 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители на природен газ, се добавя цена за пренос на природен газ по газопреносна мрежа ниско налягане в размер на 7.72 лв./1000 nm3 (без акциз и ДДС), утвърдена през юни. По този начин за I-во тримесечие на 2016 г. цената на природния газ за клиентите, присъединени към мрежи ниско налягане, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, ще бъде в размер на 413.28 лв./1000 nm3 или 44.42 лв./MWh (без акциз и ДДС).

Председателят на КЕВР доц.д-р Иван Иванов подчерта, че общото намаление на цената на природния газ за цялата 2015 г. е 31,16 на сто, което има важно значение както за българската индустрия, така и за всички останали потребители. По неговите думи това води до повишаване на рентабилността и конкурентността на промишленото производство, което използва синьото гориво като основен енергоизточник. В същото време намалението на цената на природния газ има пряко позитивно отражение върху цялата верига участници в енергийната система на страната и допринася за нейното видимо стабилизиране, каза доц. Иван Иванов.


 

 
Последни новини
Още от Новини