БНБ обяви критерии за избор на оценители на активите на банки

Те трябва да са вършили това и преди или да са били одитори на банка

БНБ. снимка: Велко Ангелов/Bloomberg БНБ. снимка: Велко Ангелов/Bloomberg

Компаниите, които могат да бъдат наети от банките да извършат оценка на качеството на активите им, трябва да имат приходи не по-малко от 500 хил. лева без ДДС, възникнали от услуги по оценка на качеството на активите или от предоставяне на одиторски услуги на банки или други услуги, доближаващи се до обхвата на проекта през 2011-2014 г. 
Това става ясно от инструкции за избор на компаниите, които да направят оценката на активите на банките (AQR) и за избор на оценители на обезпеченията по кредити, одобрени от БНБ.
Кандидатите за прегледа на активите също така трябва да разполагат с професионалисти на позиция на съдружник или мениджър, които са извършвали поне една оценка на качеството на активите на банки или поне един одит на банка.

Банките трябва сами да организират процедура за подбор на независими външни лица, които директно да бъдат ангажирани с извършване на дейностите по прегледа на активите в банките – доставчици на услуги. Тези доставчици на услуги ще извършват дейност, спазвайки изискванията на методологията за преглед на качеството на активите, разработена от ЕЦБ и адаптирана от БНБ и нейния консултант „Делойт България“ ЕООД.
Банките организират процеса по подбор на независимите външни лица в съответствие с одобрените Инструкции за избор на доставчици на услуги, включително критериите за оценка и насоките за подбор. Банките могат да поставят и допълнителни изисквания и критерии за избор към доставчиците на услуги, доколкото тези критерии не противоречат на концепцията.
Всеки доставчик на услуги ще бъде отговорен за ангажирането на оценители на обезпечения при съобразяване със съответните инструкции на БНБ.

Изисква се до 22 януари 2016 г. банките да изпратят на БНБ информация за избраните доставчици на услуги, както и всички съпътстващи документи, доказващи съответствието на доставчика на услуги и оценителите с критериите за допустимост. БНБ проверява допустимостта на избраните лица и изпраща потвърждение към банките в срок до 11 февруари 2016 г. Договорите за ангажиране на избраните доставчици на услуги и оценители ще бъдат сключени не по-късно от 14 февруари 2016 г.

Оценката на качеството на активите и в частност одита на банковия портфейл и оценката на обезпеченията следва да бъдат проведени върху 22 банки под надзор от страна на БНБ. Информацията от оценката ще послужи за стрес тестовете на банките.
От инструкцията става ясно още, че обхватът на AQR се простира до всички активи на баланса на банката на най-високо ниво на консолидация. В тази връзка, чуждестранни експозиции, произтичащи от чуждестранни дъщерни дружества и клонове се предвижда да попадат в обхвата.
Не всички портфейли биха били предмет на Преглед на кредитните досиета, пише в документа. Ще бъдат анализирани само портфейли, определени като значими спрямо рисковия си
профил от Националния координационен център по проекта „National Project Management Office“, или „NPMO“) в БНБ. За избягване на всякакво съмнение, рискови параметри могат да се изчисляват за по-широк портфейл, с цел да се подкрепи потвърждението на колективното провизиране и да послужи като входяща информация за стрес теста.
Прегледът на кредитните досиета ще се провежда въз основа на извадка от заеми, избрани от идентифицираните портфейли. 

Последни новини
Още от Новини