МФ: Купувачът на 50 млн. евро дълг е asset manager

Според ведомството то не разполага с информация за вторичния пазар на облигациите, емитирани на външните пазари

МФ. снимка: Bloomberg TV Bulgaria МФ. снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Осъществената на 13 ноември операция на емисия еврооблигации с падеж 2035 г. е от типа частно пласиране на дълг, което е стандартен инструмент, съобщава МФ. Транзакцията е осъществена с посредничеството на Goldman Sachs "в ролята на dealer of the day вследствие на заявен чрез банката инвеститорски интерес от глобален инвеститор от типа "asset manager" да закупи книжа от тази емисия." Това заявява в писмен отговор Министерството на финансите по повод на емисията на нов държавен дълг за 50 млн. евро, издаден в полза на определен инвеститор и при доходност, надвишаваща тази на вторичния пазар. Както Bloomberg TV Bulgaria и investor.bg съобщиха първи, книжата са пласирани на цена 88.514% от номинала. В същия ден цената на емисията на Франкфуртската фондова борса бе 91.47%.

Според министерството международната практика не предполага разкриване на информация за конкретни инвеститори в суверенен дълг.

"Процесът на ценообразуване при пласиране на дълг на международните пазари не се определя на състезателен принцип на база "цена", както при осъществяването на класациите при провеждане на аукционите за пласиране на ДЦК на вътрешния пазар, а включва определяне на суверенен спред към осреднения лихвен суап". Всички параметри на трансакцията се оформят в деня на сделката и се публикуват след нейното приключване на Люксембургската фондова борса чрез Pricing Supplement, обяснява МФ в отговор на въпрос по какъв начин е формирана цената и дали е водена кореспонденция по въпроса.

След обявяването на емисията, МФ излезе с позиция, в която каза, че "при пускането на емисия 2035 г. в обращение надбавката на лихвения спред е 245 базисни точки, при първото преотваряне на 13 ноември надбавката беше 250 б.т. или само с 5 базисни точки по-висока от пускането на емисията в обращение. Доходността по преотварянето е в размер на 3,987 % (Mid swap + спред от 250 б.т.), като доходността на вторичен пазар към тази дата е била 3,80 % (МS+239,1) или премията за закупуване на книжа на първичен пазар (New Issue Premium) е била по 11 б.т. над осреднения лихвен суап."

МФ "не разполага с конкретна информация относно сключени сделки на вторичен пазар по облигациите, емитирани от Република България на външните пазари", се твърди в писмения отговор от декември. Що се отнася до сравнението на параметрите на емисията с тази на книжата, емитирани от Румъния в края на октомври 2015 г., то е с информативен характер и 20-годишните румънски облигации не са използвани като бенчмарк, заявява МФ в отговора си.

До 13 ноември не е заявяван интерес от други банки за придобиване на облигации по външния дълг на България. "В случай че инвестиционната общност прояви интерес за закупуване на суверенни книжа на първичен пазар, това става с посредничеството на банките, които са квалифицирани участници на пазара и разполагат с необходимия  ресурс и експертиза за осъществяването на транзакциите", се казва в отговор на въпроса дали изобщо са отправяни други заявления за преотваряне на емисиите от тригодишната програма и каква е процедурата.

Последни новини
Още от Новини