Централната банка залага на по-дългосрочни инструменти

Димитър Радев, управител на БНБ. снимка: БНБ Димитър Радев, управител на БНБ. снимка: БНБ

Нетният доход от управлението на валутния резерв е бил в размер на 41.24 млн. евро, или 0.39% обща доходност на активите за първата половина на 2015 г. Това е записано в отчета на БНБ за първото полугодие. През 2014 г. общата доходност от валутните активи бе 2.2%.

При инвестирането на международните валутни резерви БНБ е продължила да провежда консервативна политика по управление на риска. Пазарната стойност на брутните международни валутни резерви към края на юни 2015 г. възлиза на 19 224 млн. евро, което спрямо края на 2014 г. представлява увеличение с 2690 млн. евро, или с 16.27%. Нетният доход на активите в евро  идва от валутна преоценка или т. нар. валутен дисбаланс. Доходът от инвестиции на брутните международни валутни резерви в базова валута през отчетния период е отрицателен и е -54.74 млн. евро. Той се дължи най-вече на неочакван и рязък спад в цените на ценните книжа в портфейла на БНБ в края на април. А доходът от валутен дисбаланс възлиза на 95.98 млн. евро и се дължи почти изцяло на промяната в цената на монетарното злато.

Интересно е, че портфейлът, управляван от външен мениджър и активно управляваните инвестиционни портфейли формират загуба (съответно 0.27% и 0.36%), докато третият инвестиционен портрфейл, в който книжата се държат до падеж и не се управляват активно, е на печалба, макар и само 0.05%. С положителна доходност са ликвидните портфейли в злато и долари.

Тези тенденции са в сила от 2012 г. През тази година е обособен третият инвестиционен портфейл и оттогава неговата доходност трайно надвишава тази на активно управляваните портфейли. Съответно доходността на портфейлите, управлявани от външен мениджър - международни инвестиционни компании за последно е била по-висока от тази на портфейлите, управлявани от вътрешни екипи на БНБ през 2011 г. През миналата година доходността на активно управляваните от вътрешни екипи портфейли е била 1.3%, портфейлът, управляван от външни екипи е осигурил над 1.6%, докато пасивният портфейл е с доходност над 5%. 

Най-голям дял от валутните резерви продължават да имат ценните книжа - 72%, макар и с известно намаление спрямо 2014 г., когато те са били почти 75%. Наличните средства са били 4.9%, а останалото са депозити. Почти 91% са инвестирани в евро, а 8.1% са в злато.
Падежната структура е претърпяла сериозна промяна като силно са намалели краткосрочните инструменти, за сметка на дългосрочните. Активите със срок до падежа 5-10 години са нараснали от 3.8% до 15.15%.

Последни новини
Още от Новини