Бюджетът с 521 млн. лв. дефицит за месец

Причината са европрограмите

Дефицитът по консолидирания бюджет към 30.11.2015 г. се очаква да достигне 457 млн. лв. (0,5% от прогнозния БВП) при излишък 63,9 млн. лв. през октомври.

За сравнение 11-те месеца на предходната година бе отчетен дефицит по КФП в размер на 1 600,7 млн. лв. (1,9% от БВП).

Само за месец ноември на месечна база се очаква дефицит в размер на около 521 млн. лв., който се дължи основно на по-високите разходи по сметките за средства от ЕС. До края на годината този дефицит ще достигне 3.3% от БВП според предвидената в проектозакона за 2016 актуализация. Това означава само за месец да бъде натрупан дефицит от 2.3 млрд. лева.

Проектът, с който се увеличава и размерът на дефицита за 2015 влиза в пленарната зала за второ гласуване във вторник.

Приходите и помощите по КФП към 30.11.2015 г. се очаква да бъдат в размер на 29 048,0 млн. лв. (95,7% от годишния разчет), като спрямо същия период на 2014 г. се отбелязва ръст от 8,6% (2 309,6 млн. лв.). Данъчните и неданъчни приходи нарастват с 1 693,6 млн. лв., а преводите от ЕС - с 616,0 млн. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към ноември 2015 г. на база на оперативни данни и оценки са в размер на 29 505,0 млн. лв., което е 89,9% от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 28 339,1 млн. лева.

Най-значителен ефект през месец ноември върху нарастването на разходите оказват тези свързани с приключване на проектите, съфинансирани от ЕС за програмния период 2007-2013 г., поради изтичане на крайния срок за повечето програми - до края на 2015 година.

Излишъкът за 10-те месеца се формира от излишък по националния бюджет в размер на 383,4 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 319,5 млн. лева. 

Приходите от ДДС за периода са 6 662,6 млн. лв. при 6 219,0 млн. лева през 10-те месеца на миналата година. Налице е много голяма промяна в структурата на тези приходи. Ако през миналата година по-голямата част от ДДС се е събирало при внос на стоки, сега 3 800 млн. лева са от сделки в страната при 3 188,3 млн. лева. Това се обяснява най-вече с поевтиняването на петрола и металите.

Интересен елемент е политиката за дълга на фона на тенденцията от последните седмици да се отказват поръчки на аукционите ДЦК. 

Към края на месец октомври 2015 г. е реализирано отрицателно нетно вътрешно финансиране на бюджета с държавни ценни книжа в размер на 442,5 млн. лв., като само за месец октомври то е в размер на 248,9 млн. лева, пише в бюлетина за изпълнение на бюджета.

Последни новини
Още от Новини