Банките ще внесат 82 млн. лева във фонда за преструктуриране

Вноската зависи от депозитите и рисковия профил на всяка банка

БНБ. снимка: Dinka Spirovka/ Bloomberg News БНБ. снимка: Dinka Spirovka/ Bloomberg News

Управителният съвет на БНБ определи общата сума на вноската на банковата система към Фонда за преструктуриране на банки за 2015 г. в размер на 82 170 хил. лв. и нейното разпределение по банки.

Решението е прието на основание параграф 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

Съгласно закона вноската е пропорционална на относителния дял на сумата на задълженията на банката или клона от трета държава (с изключение на собствения капитал), намалена с размера на гарантираните влогове в тази банка или клон, спрямо общите задължения на всички банки и клонове от трети държави (с изключение на собствения капитал), намалени с общия размер на гарантираните влогове. Размерът на вноската отчита и рисковия профил на банката или клона.

Последни новини
Още от Новини