Държавният дълг на България ще нарасне до 39% през 2025

Европейската комисия няма да открива процедура за прекомерен дефицит

снимка: Bloomberg TV Bulgaria снимка: Bloomberg TV Bulgaria

EК публикува днес Доклада за България, свързан с ангажиментите по прилагането на процедурите по прекомерен дефицит за държавите членки на ЕС. С него Европейската комисия потвърди очакването на българските институции, че няма да стартира процедура по прекомерен дефицит срещу страната ни. Дефицитът достигна 5.8% от БВП през 2014 г. заради КТБ. 

Един от интересните моменти в този документ засяга оценката на дългосрочните рискове за бюджета.

Според доклада за застаряването дългът на сектор "Държавно управление" на България ще се увеличи от 27% от БВП през 2014 г. на  39% през 2015 г.
Това е под целта от 60% от БВП, която се залага в Пакта за стабилност и растеж. Докладът включва дългосрочните бюджетни прогнози за разходи, свързани с демографията като пенсии, здравни грижи, образование и помощи за безработица.
Въз основа на индикаторите за устойчивост на ЕК България е изправена пред ниски фискални рискове в средносрочна перспектива, но в дългосрочен план те са умерени. Т. нар. дългосрочен недостиг на устойчивост, който показва какви усилия са нужни, за да се гарантира, че съотношението дълг/БВП не расте неудържимо, се оценява на 2.3% от БВП.
В доклада се посочва още, че според данните, предоставени от българските власти, възможността за пренасочване на пенсионни вноски от втория стълб (УПФ - б.р.) към НОИ може да доведе до намаляване на общия държавен бюджетен дефицит.

В доклада Европейската комисия разглежда факторите, довели до влошаването на салдото за 2014 (до 5.8%) и  определя като извънредно констатираното през 2014 г. превишение на бюджетния дефицит над референтната стойност от 3% от БВП

Това е вследствие от  появата на необичайно и извън контрола на правителството събитие - изплащане на влоговете в КТБ, довело до статистическото прекласифициране на Фонда за гарантиране на влоговете в банките в сектора.

Това отклонение е с временен характер и според последните прогнози на Комисията се очаква дефицитът за България да бъде под 3% от БВП както за 2015 г., така и за следващите две години. На база на оценките си за размера на структурното бюджетно салдо за 2015 г. и 2016 г. Европейската комисия очаква, че България ще спази ангажиментите си по отношение на необходимата минимална годишна корекция за достигане на заложената за страната средносрочна бюджетна цел (МТО).

Последни новини
Още от Новини