МФ загатна за нови операции с дълга, вкл. чрез ББР

Планираните нови емисии за 2016 надхвърлят необходимото текущо финансиране на дефицита

МФ МФ

Догодина България може да емитира дълг в размер 5.3 млрд. лева. С част от тези средства ще се финансира бюджетният дефицит за 2016 (1.8 млрд. лева) и погашенията на падежиращ дълг (основно вътрешни емисии).. Но също така се предвижда "финансиране на програми и инструменти за финансова стабилизация и предоставяне на извънредна публична финансова подкрепа по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, включително чрез Българската банка за развитие".

Съгласно новоприетия закон за преструктуриране на банки извънредна публична финансова подкрепа се предоставя на проблемни банки или като предпразна мярка за попълване на капиталов недостиг в резултат на стрес тестовете, извършени за банковата система на ниво Европейски съюз, както и при прегледите за качество на активите или при еквивалентни на тях стрес тестове и прегледи, извършени от БНБ, Европейската централна банка или от ЕБО.

Таванът за емисиите външен дълг през 2016 по тригодишната MTN програма е 3,9 млрд. лв., включително за операции чрез ББР. Това означава, че вътрешните емисии ще бъдат 1.4 млрд. лева.

Тригодишната програма е на стойност 8 млрд. евро, от които през 2015 бяха пласирани еврооблигации за 3.1 млрд. евро, с част от които бе погасен мостовия заем заради КТБ в размер на 1.5 млрд. евро

Освен това в размера на ограничението за емисии от 5.3 млрд. лева не се включват ДЦК, емитирани с цел обратно изкупуване на дълг, както и дългът, който се изплаща до края на текущата бюджетна година, при условие че не се увеличава държавният дълг към края на годината. В предишни години дълг, емитиран в началото на годината и погасен преди края й се включваше при изчисляването на тавана на емисиите. С преходните разпоредби на бюджета се дава право на МФ освен сделки по обратно изкупуване да прави и други суапови сделки.

За 2016 максималният размер на държавния дълг не може да надвишава 26.6 млрд. лева. През пролетта, когато бе гласувана тригодишната програма за емисии външен дълг, прогнозата за 2016 г. бе 25.97 млрд. лева.

В допълнение към новите емисии бюджетът може да дава гаранции на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, включително по заеми от външни кредитори в общ размер до 900 млн. евро, както и гаранции в полза на ББР в размер до 1 млрд. лева.

Последни новини
Още от Новини