Безработицата в България спада през септември

Работодателите са обявили над 17 хил. свободни работни места на първичния пазар

Безработица в България. Източник: Bloomberg Terminal Безработица в България. Източник: Bloomberg Terminal

Безработицата в България се свива с 0,2 процентни пункта през деветия месец от годината до 6,5%, отчита Агенцията по заетостта. На годишна база намалението е значително - с 1,3 процентни пункта.

В края на септември броят на регистрираните безработни е 213 307. Те намаляват както спрямо предходния месец, така и на годишна база, съответно с 2,3% и 16,5%, предаде Investor.bg. 

Новорегистрираните през септември безработни са 27 055. От тях 518 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи и не са търсили работа. Броят на активираните от медиаторите и посредниците в бюрата по труда и техните партньори от началото на годината достига 9 080 лица.

През септември като търсещи работа са регистрирани общо 847 заети, учащи и пенсионери, с което броят им от началото на годината стига 3 174. 

Данните сочат, че броят на постъпилите на работа през месеца безработни се увеличава съществено - с 26,5% спрямо предходния, достигайки до 22 842 лица. Значителен е делът на започналите работа в реалната икономика – 83,8% от общо постъпилите. В резултат на изпълнение на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните през месеца в субсидирана заетост са включени общо 3 706 лица, в т.ч. 1 901 лица по програми, 1 314 по схеми на ОП "Развитие на човешките ресурси" и 491 по мерки.

Включените в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности през месеца са общо 734, като срещу ваучери за обучение по ОП РЧР са започнали подготовка 195 безработни и 327 заети лица. Други 212 безработни лица се обучават по програми, финансирани от държавния бюджет чрез Националния план за действие по заетостта за 2017 г. Завършилите обучения през месеца са 543 лица. В проведените през месеца инициативи за професионално ориентиране и активиране са участвали 11 877 безработни лица.

Работодателите са обявили 17 270 свободни работни места на първичния пазар, като над половината от тях са от частния сектор – 58,4%. Бизнесът е заявил потребност от работна сила в: преработваща промишленост (4 612 места); образование (2 709 места); административни и спомагателни дейности (2 296 места); търговия (2 217 места); държавно управление (971 места); хотелиерство и ресторантьорство (959 места); строителство (652 места); транспорт, складиране и пощи (529 места); операции с недвижими имоти (437 места) и др.

Най-търсени по заявени работни места в бюрата по труда отново са преподавателите; работниците в добивната и преработващата промишленост; операторите на стационарни машини и съоръжения; квалифицираните работници в производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; продавачите; неквалифицираните работници по събиране на отпадъци и други.

Последни новини
Още от Графика на деня