Делойт: Очакваме увеличаване на консолидациите в банковия сектор в ЦИЕ

Необслужваните кредити намаляват в почти всички страни от региона

Снимка: Angel Garcia/Bloomberg Снимка: Angel Garcia/Bloomberg

Много от регионалните банкови пазари са наситени с банки, които не са в състояние да поддържат ефективни икономии от мащаба в дългосрочен план. Очакваното забавяне на икономиката ще окаже още по-голям натиск върху тези финансови институции и, поради нарастващия брой трансакции, тенденцията за консолидация изглежда се ускорява, а трансакционната активност в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) се очаква да се увеличи – това разкриват две скорошни проучвания на Делойт за банковия пазар в региона на ЦИЕ, съобщават от компанията.

Увеличаваща се консолидация на банките в ЦИЕ

Резултатите на банковата индустрия в Централна и Източна Европа и Прибалтийския регион продължават да бъдат окуражителни. Коефициентите за капиталова адекватност през 2018 г. остават стабилни със средно ниво над 20% в 15-те страни, които са обект на проучванията на Делойт. Необслужваните кредити намаляват значително, а рентабилността се повишава до исторически високи нива в някои държави със средна възвръщаемост на капитала около 11%. Тази положителна динамика е подкрепена от стабилна икономическа експанзия със среден ръст на реалния БВП от 3.9% пред 2018 г., подобряване на условията на пазара на труда и интензивна кредитна активност в региона.

Още по темата

Освен продължаващата дигитална трансформация, друга преобладаваща тенденция в регионалния банков сектор е консолидацията на банковия пазар. Тя, от една страна, е водена от екзит стратегиите на продавачите, които те предприемат спрямо вторичните си пазари, а от друга - от възприемчивия растеж на купувачите с основните регионални играчи с цел постигане на икономии от мащаба и увеличаване на ефективността.

В допълнение, oчакваното забавяне на икономиката също може да окаже натиск върху по-малко ефективните банки, така че консолидацията в сектора да продължи с още повече трансакции, посочват от Делойт в доклада си.

„Наблюдаваме отблизо голям брой приключили наскоро сделки, затова виждаме, че и продавачите и купувачите разполагат със солидна финансова мощ за извършване на придобивания. Въз основа на това очакванията за следващите години са за продължаващ постоянен поток от сделки на банковия пазар в Централна и Източна Европа“, заявяват от Делойт.

Консолидация на банковия пазар в България

При банковия пазар в България нарастването на балансите продължава, като и качеството на активите се повишава. В същото време секторът се радва на подобрена регулаторна рамка, която допринася за намаляването на риска в банковата система като цяло. В края на 2018 г. в страната оперират 20 финансови институции, като основна част от тях са дъщерни дружества на големи европейски банкови групи. Българският банков пазар е умерено концентриран, тъй като 55% от общите активи на сектора са собственост на 5-те най-големи банки.

Шест са най-големите трансакции на местния банков пазар през последните няколко години:

- През 2019 г. в следствие на екзит стратегията на няколко гръцки банки от българския пазар, Пиреос Банк продава 99.8% от дела си на Пощенска банка, чиято цел е да засили позицията си на местния пазар.

- През 2018 г. ОТP Банк подпива споразумение за придобиване на 99.74% от дела на Сосиете Женерал Експресбанк.

- Пак през 2018 г. българската Инвестбанк купува Търговска банка Виктория от обявената в несъстоятелност Корпоративна търговска банка.

- През 2017 г. лихтенщайнският фонд Novito Opportunities получава разрешение от българския регулатор за придобиването на 67.7% от дела на Общинска банка. Общинска банка по онова време е 16-та на пазара по активи с 1.56% пазарен дял. След сделката Бълграска банка за развитие остава единствената държавна банка в страната.

- През декември 2016 г. Националната банка на Гърция продава дъщерното си дружество ОББ на KBC Груп. През 2018 г. СИБАНК и ОББ се сливат, а новата банка става 3-та по големина на местния пазар.

- През 2015 г. Пощенска банка придобива Алфабанк.

Разнопосочни тенденции по отношение на необслужваните кредитите в ЦИЕ

Тенденцията на спад на необслужвани активи продължава в почти всички страни в региона на Централна и Източна Европа. Комбинацията от стабилната макроикономическа среда, засилените регулации и политическо внимание, както и ангажираността на банките да се справят с необслужваните си кредити са основен катализатор за спад на техните необслужваните активи.

Тенденции за необслужваните кредити на банковия пазар в България

През 2018 г. качеството на активите се повишава и при кредитите за физически лица и при корпоративните такива, благодарение на преструктуране на портфейлите и намаляване на провизиите, като по-този начин се намалява цялостно процентът на необслужвани кредити в банковата система в България.

Последни новини
Още от България