Лихвеният доход на банките расте

Лихвените разходи на банките намаляха с 44%, а приходите от лихви - с 16%

БНБ. снимка: БНБ БНБ. снимка: БНБ

Увеличаването на ликвидността на банките в България се отразява на доходността на активите им, отбелязва БНБ в анализ за банковата система, отнасящ се за първото тримесечие.

В края на март банковата система отчете печалба от 285 млн. лв., която е с 61 млн. лв. по-висока от тази за първото тримесечие на предходната година. Увеличеният финансов резултат допринесе за подобряване на нивото на възвръщаемост на активите (ROA) и на балансовия капитал (ROE) съответно до 1.32% и до 10.23%.

Ръстът на печалбата се дължи до голяма степен на намалените лихви по депозитите. В сравнение с март 2014 г. лихвените разходи намаляха с 210 млн. лв. (44.0%). Влияние оказаха също така и регистрираните по-големи приходи от такси и комисиони и повишеният размер на другите оперативни приходи. Неблагоприятно влияние върху размера на нетния общ оперативен приход имаше най-вече по-ниският размер на приходите от лихви, като за период от една година те се свиха със 178 млн. лв. (15.9%). Приходите от лихви намаляха при всички видове финансови активи, като най-голямо абсолютно намаление бе отчетено при тези от кредити и вземания.

Нетният лихвен доход запазва основния си дял в приходите (70.05%), а този на таксите и комисионите и на финансовите доходи се увеличи съответно до 21.64% и до 13.95%. Към края на март нетният лихвен марж бе 3.58% (при 3.20% преди една година).

 

Лоши кредити

Към края на март 2015 г. брутната стойност на експозициите (обслужвани и необслужвани) в банковата система възлезе на 71.3 млрд. лв. Обслужваните експозиции (редовни експозиции, необезценени или просрочени до 90 дни) бяха 60.6 млрд. лв. Общата сума на необслужваните експозиции в банковата система бе 10.7 млрд. лв. Степента на покритие на необслужваните експозиции надхвърля 52%.

Общата обезценка на кредитите (без тези за кредитни институции) в края на тримесечието бе 5.5 млрд. лв., което представлява 10.2% от брутния кредитен портфейл.

 

Последни данни

Анализът се отнася за първото тримесечие, но последните статистически данни са към 31 август, когато печалбата на банковата система е 713 млн. лв. Това е с 99 млн. лв. повече спрямо края на предходния месец и ръст със 157 млн. лв. спрямо миналия август, когато печалбата на кредитните институции бе 556 млн. лв.

Последни новини
Още от България