Страните с най-големи излишъци и дефицити в Европа

Има ли връзка между бюджетните дефицити, растежа и безработицата

Има ли връзка между бюджетните дефицити или излишъци, генерирани от дадена страна, и растежа на икономиката ѝ и процента на безработица? И ако има такава връзка каква е тя? Този въпрос занимава икономисти от различни школи и течения и е една от основните теми, пораждаща спорове.

Ето какво казват по темата последните данни от терминала на Bloomberg:

Графика: Bloomberg TV Bulgaria, по данни от Bloomberg Terminal

Страните с най-голям бюджетен излишък, като процент спрямо нивото на БВП в Европа са Норвегия (10,8%), Турция(1,5%), Исландия(1,2%) и Люксембург(1,2%). Данните за първите 3 страни са актуални към края на 2014, а за Люксембург – към края на 2015.

С най-големи дефицити пък могат „да се похвалят“ Гърция(-7,2%), Испания(-5,1%), Португалия(-4,4%) и Великобритания(-4,4%), като данните са актуални към края на 2015.

Икономическият растеж на страните с най-големи излишъци се движи в границите 1,5% - 5,3% (ръст на годишна база през последното тримесечие на съответната година, в която е регистриран излишъкът, по данни на Trading Economics).

Графика: Bloomberg TV Bulgaria, по данни на Trading Economics

Любопитно е да отбележим, че нито една от страните с излишъци не отбелязва икономически спадове. Най-голям ръст регистрира Люксембург – 5,3% на годишна база през последното тримесеиче на 2015. Най-слабо расте Норвегия – 1,5% на годишна база през последното тримесечие на 2014.

В три от четирите държави, регистрирали най-големите бюджетни дефиците, също наблюдаваме ръст на икономиката, но средното му ниво е по-ниско спрямо ръстовете в държавите, постигнали излишъци. Растеж има във Великобритания(1,8%), Португалия(1,3%) и Испания(3,5%), а само гръцката икономика се свива за 2015 – с 0,7%. Данните за икономическата експанзия на четирите държави са актуални на годишна база към четвъртото тримесечие на 2015, сочи справка с Trading Economics.

Като обща тенденция можем да забележим и че в страните с по-високи дефицити наблюдаваме по-голяма безработица:

Графика: Bloomberg TV Bulgaria, по данни от Bloomberg Terminal

Тя е най-висока в Гърция и Испания – по над 20%, а в Португалия надхвърля 10 на сто.

Макар и да не можем да правим крайни изводи от разглеждането и сравнението на данните само в рамките на една година, ясно се вижда, че през 2014 и 2015 няма положителна връзка между реализирането на бюджетни дефицити и по-висок икономически растеж и ниска безработица. Дори се наблюдава обратната тенденция, като страните с най-големи излишъци се радват на по-висок ръст и по-ниска безработица.

Разбира се, трябва да отчетем и спецификите на икономиките, които се оказват с четирите най-големи излишъка и дефицита в рамките на Европа. През 2014 цената на петрола беше на рекордно високи нива, което помогна на Норвегия да реализира толкова сериозен излишък – нещо, което сега трудно би се удало на страната при текущата цена на черното злато.

Испания, Португалия и Гърция от друга страна имат хронични проблеми с по-високи дефицити, отколкото допускат правилата на ЕС и прекомерна безработица, като освен това станаха жертви и на дълговата криза.
Разгледаните данни обаче показват, че по-скоро причината за неудачите на тези страни във фискалната политика и нормализирането на ситуацията на пазара на труда трябва да се търсят другаде.

Последни новини
Още от Анализи