БВП на България се срива с 8.5% през второто тримесечие на годишна база

Износът и вносът на стоки намалява с над 20%

12:20 | 4 септември 2020
Обновен: 12:23 | 4 септември 2020
Автор: Магдалена Иванова
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

През второто тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 27.39 млрд. лв. по текущи цени. Сезонно изгладените данни показват спад от 8.5% на БВП през второто тримесечие на 2020 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и понижение от 10.0% спрямо първото тримесечие на 2020 г., съобщават от НСИ.

На човек от населението се падат 3 944 лв. от стойностния обем на показателя.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие на 2020 г. възлиза на 23.8 млрд. лв. по текущи цени.

През второто тримесечие на 2020 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката увеличава равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година с 0.1 процентни пункта. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 2.1 процентни пункта до 28.4%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в най-големият сектор на икономиката - този на услугите, намалява до ниво от 68.0% при 70.2% през съответния период на предходната година.

За крайно потребление през второто тримесечие на 2020 г. се изразходват 78.7% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 18.9% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Брутната добавена стойност в икономиката през второто тримесечие спрямо първото намалява с 8.9%.

По предварителни данни за второто тримесечие на 2020 г. крайното потребление намалява с 2.1%, а бруто капиталообразуването се понижава със 7.9%. Износът на стоки и услуги понижава равнището си спрямо предходното тримесечие според сезонно изгладените данни с 22.1%, а вносът на стоки и услуги - с 20.4%.

През второто тримесечие на 2020 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се понижава със 7.6%.

Спадът на брутната добавена стойност се определя от регистрираното намаление при: Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - 17.7%, Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинствата като работодатели; недиференцирани дейности на домакинствата по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби - 4.7%, Операции с недвижими имоти - 3.0%, Добивна промишленост; преработваща промишленост, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - 2.8%, и Селско, горско и рибно стопанство - 0.8%.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически спад имат индивидуалното потребление - с намаление от 0.2%, и бруто капиталообразуването - с понижение от 14.1%. Износът на стоки и услуги намалява с 19.0%, а вносът на стоки и услуги - с 19.1%.

По предварителни данни през второто тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает намалява с 5.6% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Заетите лица в икономиката са 3.511 млн.. Структурата на заетостта по икономически сектори през второто тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на 2019 г. показва увеличение на относителния дял на аграрния сектор.

На едно заето лице се падат 7 800.9 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 20.2 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през второто тримесечие на
2020 г. намалява реално с 4.9%, а БДС за един отработен човекочас се увеличава реално с 2.8% за същия период.

По предварителни данни за второто тримесечие на 2020 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 7 772.4 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 19.9 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 7 130.9 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 18.6 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 1 340.7 лв. БДС на един зает и 3.4 лв. за един отработен човекочас.