И шестте одитирани от ЕЦБ банки изпълняват пруденциалните изисквания

Четири от тях нямат капиталов недостиг, останалите вземат мерки

20:44 | 26 юли 2019
Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News
Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

Четири от шестте български банки, които бяха обект на цялостната оценка на Европейската централна банка (ЕЦБ) вследствие на искането на България за установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и Българска народна банка, -„УниКредит Булбанк“ АД, „Банка ДСК“ ЕАД, „Обединена българска банка“ АД и „Централна кооперативна банка“ АД – нямат капиталов недостиг, тъй като резултатите им не попадат под съответните прагове, използвани в прегледа на качеството на активите и стрес теста.

От друга страна, резултатите на „Първа инвестиционна банка“ АД попадат под прага за съотношението на БСК1 от 8%, използван както в преглед на качеството на активите, така и в базовия сценарий на стрес теста, а също и под прага от 5,5% в утежнения сценарий на стрес теста. Същевременно резултатите на „Инвестбанк“ АД попадат под прага за съотношението на БСК1 от 8%, използван в базовия сценарий на стрес теста, както и под прага от 5,5% в утежнения сценарий на стрес теста.

При прилагането на негативния сценарий на стрес теста, включващ неблагоприятни икономически дисбаланси и продължителен спад в икономиката на страната, ПИБ би имала нужда да изгради допълнителен капиталов буфер от 262,9 млн. евро. При същия сценарий „Инвестбанк“ би имала нужда от 51,8 млн. евро.

ПИБ вече е осигурила 130 млн. евро от допълнителния капиталов буфер, както следва:  от печалба преди провизии - 65 млн. евро за първото полугодие на 2019 г., провизии по кредити в размер на 37 млн. евро в резултат на въвеждането на МСФО 9, отчетени във финансовите отчети за 2018 г. и погасени кредити и допълнителни обезпечения по експозиции от проверката в размер на 28 млн. евро.

От банката уверяват, че ще адресират оставащата сума от 133 млн. евро с печалбата си от дейността, с дерискинг на кредитния портфейл, както и с други допустими мерки.

По отношение на „Инвестбанк“ резултатите от цялостния преглед също показват, че банката е значително по-устойчива на неблагоприятни пазарни условия и финансови шокове, в сравнение с извършения през 2016 г. преглед на качеството на активите.

В базисния сценарий на стрес теста, който принципно е най-близък по отношение на очакванията за макроикономическо развитие, съотношението на базовия собствен капитал (СЕТ1) след прегледа на качеството на активите е 10,01%, което е над минимално изискуемото регулаторно съотношение. След прилагане на стрес теста най-ниската стойност на коефициента СЕТ1 възлиза на 5,67%.

В утежнения сценарий, който е хипотетичен и малко вероятен, поради заложени в стрес теста съществени спадове на пазарните цени и макроикономическите показатели за продължителен период от време, съчетани със сътресение на оперативните доходи, банката регистрира негативен гап през 2021 г. Потенциалната необходимост от капиталова подкрепа ще намери отражение в капиталовото планиране на банката, уточняват от институцията. Този сценарий не е икономическа прогноза и не следва да се приема като индикативен за бъдещите финансови резултати на банките и националната икономика.

За допълнително укрепване на капиталовата позиция от „Инвестбанк“ АД уверяват, че ще продължават да водят умерено консервативна политика по отношение на управлението на риска, като диверсифицират и преструктурират активите си. Финансовият резултат ще бъде капитализиран, като банката не предвижда разпределение на дивиденти.

Вижте повече на Investor.bg.